Algemene voorwaarden Stichting AYE

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden voor levering aan Aanvragers wordt
verstaan onder:

 1. Stichting AYE:Stichting AskYourEDoctor gevestigd te Rotterdam;

 2. Aanvrager: een wederpartij die een verzoek tot het leveren van
  medische achtergrond-informatie over een gespecificeerd
  onderwerp indient bij de Stichting AYE;

 3. Aanvraag: de overeenkomst met betrekking tot het op verzoek
  van een Aanvrager leveren van medische achtergrond-informatie
  door de Stichting AYE aan deze Aanvrager.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere Aanvraag en iedere
  overeenkomst tussen de Stichting AYE en een Aanvrager
  waarop de Stichting AYE deze voorwaarden van toepassing
  heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
  op overeenkomsten met de Stichting AYE, voor de uitvoering
  waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn,
  blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering van de
  medische achtergrond-informatie door de Stichting AYE
  binnen 5 werkdagen na het indienen van het verzoek tot
  levering. Het verzoek tot levering wordt gedaan door middel
  van het retourneren aan de Stichting AYE van een
  confirmatie-email. Na het verstrijken van deze termijn wordt
  de Aanvrager op zijn verzoek ingelicht over de vertraging mits
  hij bij de Stichting AYE de status van zijn vraag opvraagt.

 2. De door de Stichting AYE opgegeven levertijden gelden bij
  benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiteindelijke
  levertijd zal de opgegeven levertijd, behoudens overmacht,
  met nooit meer dan twee weken overschrijden.

 3. Bij niet tijdige levering van de medische achtergrond-informatie
  dient de Aanvrager de Stichting AYE in gebreke te stellen en
  de Stichting AYE een redelijke termijn te stellen haar
  verplichtingen alsnog na te komen.

 4. De Aanvrager is verplicht de gekochte medische
  achtergrond-informatie af te nemen op het moment waarop
  deze hem wordt bezorgd dan wel op het moment waarop
  deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.

 5. Verzending van de medische achtergrond-informatie geschiedt
  in principe gratis. De Stichting AYE behoudt het recht om in
  uitzonderlijke situaties, waarin buitengewone inspanningen van
  de zijde van de Stichting AYE geleverd moeten worden om het
  antwoord af te leveren, bij het sluiten van de overeenkomst
  afleverkosten afzonderlijk op te geven.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Stichting AYE blijft volledig eigenaar van de door haar
  verstrekte medische achtergrond-informatie.

Artikel 5. Gebreken; klachttermijnen

 1. De Aanvrager dient de medische achtergrond-informatie bij
  levering, of zo spoedig daarna als mogelijk, op juistheid en
  toepasselijkheid te onderzoeken. Hierbij dient de Aanvrager na
  te gaan of de geleverde medische achtergrond-informatie aan de
  overeenkomst beantwoordt, te weten:

  of de medische achtergrond-informatie lijkt te beantwoorden aan
  de gestelde vraag,

  of het medische achtergrond-informatie betreft die op de
  persoonlijke omstandigheden van de Aanvrager, zoals geschetst in
  de vraag, is gebaseerd.

 2. Wordt er een onjuistheid of tekortkoming geconstateerd, dan dient
  de Aanvrager deze binnen 5 werkdagen na levering van de medische
  achtergrond-informatie aan de Stichting AYE te melden.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling via bank of giro te
  verlopen.

 2. De Aanvrager is per verzonden vraag die door de Stichting AYE in
  behandeling wordt genomen, de vergoeding verschuldigd zoals
  aangegeven op de website van www.mijnspecialist.nl en door de
  aanvrager gekozen in het vragenformulier.

 3. Na het verstrijken van 30 dagen na de levering van de medische
  achtergrond-informatie en de bijbehorende factuur is de Aanvrager
  van rechtswege in verzuim; de Aanvrager is vanaf het moment van
  in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
  van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval
  de wettelijke rente geldt.

Artikel 7. Incassokosten

 1. Is de Aanvrager in gebreke of in verzuim met het nakomen van één
  of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
  verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Aanvrager.
  Deze kosten worden vastgesteld op een percentage van 15% van de
  vordering,met een minimum van 34,00.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Stichting AYE, de gelieerde artsen of
  andere rechthebbenden van de website www.mijnspecialist.nl is
  beperkt tot het herzien van de medische achtergrond-informatie
  dan wel restitutie van de koopsom.

 2. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de aan Aanvrager
  verstrekte informatie kan de Stichting AYE, de gelieerde artsen of
  andere rechthebbenden van de website www.mijnspecialist.nl geen
  aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit
  incomplete of foute antwoorden, noch voor schade of overlast die
  voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de antwoorden.

 3. De Stichting AYE, wijst erop dat de diensten die zij aanbiedt en de
  antwoorden van de medisch specialisten op de vragen niet ter
  vervanging (kunnen) dienen van een consult en/of persoonlijk bezoek
  aan een arts of andere medisch specialist. De antwoorden geven
  slechts een mogelijke indicatie van de klachten en een mogelijke
  geneeswijze. Er wordt géén diagnose gesteld en worden geen
  recepten uitgeschreven.

 4. De Stichting AYE, de gelieerde artsen of andere rechthebbenden op
  de website www.mijnspecialist.nl zijn niet verantwoordelijk of
  aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste medische informatie op
  andere, niet www.mijnspecialist.nl pagina's, waarnaar wordt
  doorverwezen of op enige andere wijze gelinkt via de website.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan
  naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen,
  alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop
  de Stichting AYE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de
  Stichting AYE niet in staat is haar verplichtingen na te komen,
  werkstakingen bij de Stichting AYE daaronder begrepen.

 2. de Stichting AYE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
  indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
  nadat de Stichting AYE haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van
  de Stichting AYE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
  nakoming van de verplichtingen door de Stichting AYE niet mogelijk is
  langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
  te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
  schadevergoeding bestaat.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van de Stichting AYE is bij uitsluiting bevoegd
  kennis te nemen van geschillen tenzij de kantonrechter bevoegd is.
  Niettemin blijft de Stichting AYE bevoegd de Aanvrager te dagvaarden
  voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen de Stichting AYE en de Aanvrager is
  Nederlands recht van toepassing.

 2. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie van deze
  voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van
  de onderhavige transactie.